Nr POWR.01.02.01-10-0021/20 realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 80 osób (48K,32M) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych), w tym co najmniej 64 osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.20r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz maksymalnie 16osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, poprzez nabycie lub uzupełnienie przez nich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu w ramach kompleksowego programu stażowego obejmującego również w uzasadnionych przypadkach wysokiej jakości szkolenia służące podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na określonym stanowisku tj. ściśle związanych z realizowanym stażem. Okres realizacji staży zawodowych: 01.06.21r.-30.06.23r.

W ramach projektu odbędziecie Państwo:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji – nieobligatoryjne,
  • Staż zawodowy – 6 miesięcy, płatny 1 536,5 zł/msc,
  • Pośrednictwo pracy.

Uczestnicy projektu otrzymują również zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10% Uczestników.

Zgłaszać mogą się także pracodawcy chcący przyjąć osoby młode na staż.
Podmiotami przyjmującymi na staż mogą być:

  • mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 5 osób lub małe lub średnie przedsiębiorstwa
  • organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 5 pracowników (w oparciu o umowę o pracę)
  • instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki budżetowe.

Udziału w stażu u danego pracodawcy nie może wziąć osoba, która wcześniej odbywała u niego staż lub była przez niego zatrudniona (w tym w ramach umowy cywilnoprawnej) lub jest z nim spokrewniona (do II stopnia pokrewieństwa) lub spowinowacona.

Wartość Projektu: 1 898 112 zł